VM Stretching, Na Moráni 360/3, dále jen "Studio", na jedné straně, a "Klient", na straně druhé, dále společně jen "Strany", uzavřely tuto Smlouvu takto:
1. Pojmy a definice použité v této Smlouvě.
1.1 Klient Studia - fyzická osoba, která vstoupila do smluvního vztahu se Studiem podpisem Dotazníku přes odkaz pro přihlášení do rezervačního systému a která zaplatila předplatné na základě sazby, typu a ceny platné v době nákupu aktuálního předplatného podle této Smlouvy.
1.2 Dotazník klienta - dokument potvrzující souhlas klienta s podmínkami služeb ( Jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo v
rezervačním systému)
1.3 Služby - poskytnutí práva Klientovi navštěvovat tréninky podle programů používaných ve Studiu (stretching, workout, jóga, latinskoamerické tance atd.) vedené ve skupinách i v individuálních trénincích podle rozvrhu Studia, včetně služeb rezervace místa ve skupinách pro Klienta, služeb administrace přihlášky Klienta a příprava předplatného.
1.6 Doba poskytování služeb Klientovi je pondělí, středa, pátek od 10:00 do 22:00 hodin; úterý, čtvrtek od 8:30 do 22:00 hodin; sobota, neděle od 10:00 do 22:00 hodin.
1.7 Místem poskytování Služby je místo, kde se nachází sportovní sál Studia.
1.8 Trenér - osoba, která vede tréninkový proces při poskytování Služby Klientovi.
2. Předmět Smlouvy.
2.1 Studio se za podmínek této Smlouvy zavazuje poskytovat Klientovi fitness služby (dále jen "Služby") a Klient se zavazuje za tyto Služby platit.
2.2 Tato Smlouva je Smlouvou adhezní. Podpisem Dotazníku Klient
v plném rozsahu přijímá podmínky této Smlouvy a souhlasí s nabytím účinnosti smluvního vztahu ode dne podpisu Dotazníku.
2.3 Doba trvání Smlouvy začíná dnem vyplnění Dotazníku Klientem.
2.4 Pokud klient provede rezervaci hodiny tréninku, na kterou se následně nedostaví, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši jedné hodiny tréninku.
3. Postup vypořádání Služeb v oblasti tělesné výchovy a fitness. 3.1 Služby jsou Klientovi poskytovány po zaplacení jedné z možností odběru Služby (předplatného): Jednorázová lekce; Určitý počet lekcí po určitou dobu (365 kalendářních dnů). Po skončení platnosti této Smlouvy a předplatného se závazky Studia vůči Klientovi považují za splněné.
3.2 Náklady na Služby (předplatné) určuje zá a sděluje je Klientovi podle oficiálního ceníku.
3.3 Klient provádí platbu za Služby podle ceny platné v době platby a platbou souhlasí s aktuální cenou Služby. Při podpisu Dotazníku Klient potvrzuje, že se seznámil s cenou Služeb platnou v době podpisu Dotazníku a že s ní souhlasí.
3.4 Klient je povinen uhradit předplatné v plné výši v korunách českých, a to v hotovosti do pokladny Studia nebo bankovním převodem na běžný účet Studia od okamžiku uzavření této Smlouvy.
3.5 Jako doklad o zaplacení podle této Smlouvy je Klientovi k Dispozici na vyžádání.
3.6 Platba se podle Smlouvy provádí před poskytnutím Služeb jako záloha splatná za Služby, které budou Klientovi poskytnuty v příslušné lhůtě na vyžádání.
3.7 Pokud Klient jednostranně odstoupí od předplacené Služby podle této Smlouvy nebo ji vypoví z důvodu uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, finanční prostředky zaplacené jako záloha se nevracejí a jdou na úhradu nákladů Studia vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy.
4. Práva a povinnosti Stran. Studio se zavazuje:
4.1 Poskytnout Klientovi možnost navštěvovat lekce v původních programech s trenérem Studia v souladu s rozvrhem Studia, jakož i rozvrhem skupinových lekcí.
4.2 Zajistit řádnou kvalitu Služeb poskytovaných Klientovi v souladu s metodikou Studia a dle rozvrhu lekcí.
4.3 Zajistit řádné fungování vybavení a náčiní používaných při poskytování Služeb.
4.4 Studio má právo jednostranně změnit:
- Rozvrh lekcí;
- Vyhlášené v rozvrhu trenéra;
- Náklady na Služby, pokud je změna provedena před zaplacením předplatného Klientem.
Klient se zavazuje:
4.5 Dodržovat a neporušovat Smlouvu a pravidla Studia.
4.6 Zaplatit včas a v plné výši předplatné za sportovně zdravotní Služby podle této Smlouvy.
4.7 Platit za Služby v souladu s postupem a podmínkami této Smlouvy.
4.8 Pravidelně se seznamovat s rozvrhem Studia. 4.9 Zacházet s majetkem Studia se vší péčí a opatrností.
4.10 Používat vybavení Studia k jasně určenému účelu a neprodleně hlásit porušení pravidel Studia (poškození majetku, rozbití vybavení) trenérovi nebo správci.
4.11 Předcházet úrazům, nepoužívat vadné vybavení a nářadí, jakož i vybavení a nářadí, jejichž pravidla užívání nejsou známa.
5. Zvláštní podmínky
5.1 Klient potvrzuje, že nemá žádné zdravotní kontraindikace pro zvolený program.
5.2 Klient se před zahájením cvičení podrobí lékařské prohlídce, aby se zjistila možnost cvičení podle programu Studia a případné zdravotní kontraindikace.
5.3 Klient se podrobí lékařské prohlídce nejméně jednou ročně a/nebo častěji, pokud to vyžaduje Studio.
5.4 Klient se zavazuje plně dodržovat doporučení a pokyny trenéra Studia týkající se zátěže a pravidel používání vybavení při skupinových a individuálních cvičeních.
6. Odpovědnost Stran
6.1 Klient odpovídá za škodu způsobenou majetku Studia do výše hodnoty poškozeného a/nebo ztraceného majetku. Studio má zároveň právo jednostranně započíst náklady na neposkytnuté, ale Klientem uhrazené Služby proti způsobené škodě.
6.2 Podpisem Dotazníku Klient potvrzuje, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, je seznámen s pravidly Služeb a akceptuje je, je seznámen s pravidly tréninku, a že nemá zdravotní ani jiné kontraindikace pro cvičební programy Studia, že jeho fyzická kondice mu umožňuje cvičit podle uvedeného programu. Klient
nese veškerá rizika spojená s poškozením svého zdraví během poskytování Služeb nebo se zraněním způsobeným při cvičení.
6.3 V souvislosti se zhoršením zdravotního stavu Klienta nebo způsobenými zraněními nelze vůči Studiu uplatňovat žádné nároky.
6.4 Studio neodpovídá za škodu související se zhoršením zdravotního stavu, pokud se zdravotní stav Klienta zhoršil v
důsledku akutního onemocnění, akutního úrazu nebo chronického
onemocnění, jakož i v případech, kdy poškození zdraví bylo způsobeno nedodržením doporučení trenérů Studia ze strany
Klienta, jakož i porušením pravidel pro používání vybavení nebo náčiní.
6.5 Studio odpovídá za škodu způsobenou na zdraví Klienta výhradně v důsledku chybného jednání Studia, které přímo a výhradně směřuje ke způsobení škody na zdraví Klienta. 6.6 Studio neodpovídá za škody na životě a/nebo zdraví Klienta, které vzniknou v důsledku:
Sdělení nepravdivých informací o zdravotním stavu Klientem Studiu nebo nesdělení těchto informací;
Akutního nebo chronického onemocnění Klienta, zhoršení zranění;
Úmyslu Klienta; Nedbalosti Klienta;
Cvičení Klienta podle jeho vlastního programu, který nebyl dohodnut s trenérem Studia a Studiem samotným; Porušení návštěvního řádu Studia a/nebo doporučení trenérů Studia a/nebo doporučení uvedených na informačních a/nebo výstražných, zákazových cedulích ve Studiu nebo na vybavení ze strany Klienta;
Úkonů třetích stran;
V ostatních případech stanovených zákonem.
6.7 Studio neodpovídá za škody na zdraví a/nebo majetku Klienta způsobené jednáním třetích osob.
7. Postup řešení sporů
7.1 Veškeré změny a doplňující záležitosti směřující k optimalizaci smluvních vztahů mezi smluvními Stranami se provádějí dvoustrannými dohodami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
7.2 Veškeré spory nebo neshody vzniklé mezi Stranami na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny jednáním mezi Stranami.
7.3 Pokud se spor nebo neshodu nepodaří vyřešit jednáním, řeší se soudně.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Studio má právo jednostranně a mimosoudně odstoupit od této Smlouvy za podmínky, že Klientovi vrátí náklady na zaplacené, ale neposkytnuté Služby.
8.2 Studio je oprávněno zapojit do poskytování Služeb třetí strany.
8.3 Návštěvní řád Studia je přílohou této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Přijetím podmínek této Smlouvy Klient bezvýhradně souhlasí s podmínkami výše uvedených pravidel.
8.4 Studio je oprávněno měnit provozní režim, rozvrh, ceník a podmínky Služeb, o čemž informuje Klienta zveřejněním na internetu do 1 (jednoho) dne před změnami a na informační přepážce v prostorách Studia.
8.5 Studio má právo měnit a doplňovat výše uvedené předpisy a přijímat bezpečnostní předpisy. Bere v potaz, že Klient byl seznámen se změnami, doplňujícími Pravidly, revidovanými Pravidly a bezpečnostními předpisy po uplynutí 3 (třech) kalendářních dnů ode dne jejich schválení za předpokladu, že Studio zveřejnilo jejich znění na informačních tabulích a/nebo jiných médiích ve Studiu a/nebo na internetových stránkách Studia.
8.6 Podpisem Dotazníku Klienta k této Smlouvě dává Klient Studiu souhlas s používáním, zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů. Klient zmocňuje Studio a jeho partnery k zasílání reklamních sdělení Slientovi telefonicky a e-mailem. Pokud Klient odmítne přijímat reklamu, musí informovat Studio.
8.7 Z bezpečnostních důvodů je Klient upozorněn a souhlasí s tím, aby Studio provádělo kamerový dohled nad Klientem ve sportovních sálech.
8.8 Tato Smlouva je Smlouvou adhezní. Přijetí podmínek ze strany Klienta se provádí vyplněním a podepsáním Dotazníku Klienta.
8.9 Návštěvník uděluje svůj neodvolatelný souhlas s pořízením vizuálních záznamů z průběhu tréninku, které mohou být následně použity pro propagační/reklamní účely.
V případě že si zákazník pořízení takového záznamu nepřeje, musí to bezodkladně oznámit písemně VM STRETCHING s.r.o.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
FYZICKÝCH OSOB SPOLEČNOSTÍ
VM STRETCHING s.r.o.,(GDPR)

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/

SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE
Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
jmén a příjmení adresa elektronické pošty
telefonní číslo

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Pro realizaci registrace v systemu, komunikaci s klientem a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce klienta a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

ZPRACOVÁNÍ SE SOUHLASEM
Klient může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely: vedení uživatelského účtu, zasílání informací souvisejících se zbožím a službami zasílání obchodních sdělení/newsletterů/magazínů kupujícímu zasílání pozvánek na propagační akce pořádané společností Nákup zboží/služeb není podmíněn tímto souhlasem a klient může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: vmspaceprague@gmail.com nebo tuto skutečnost oznámí administratoru telefonicky. Tímto odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

FORMA A DÉLKA ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou

nezbytné pro splnění právní povinnosti jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012
Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a
další) nejdéle však po dobu 10 let.

ZPRACOVATELÉ
Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením a zákonem.

Zpracovateli osobních údajů jsou:
Externí účetní
IT technik Obsluhující personál

POUČENÍ O PRÁVECH
Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

1. Právo na informace
Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům
Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu
Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)
Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování
Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku
Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života klienta, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.


RUČENÍ

Sudio/Společnost neručí vůči členům za jakoukoli majetkovou nebo nemajetkovou újmu popř. toto
ručení omezuje, a to v nejširší možné míře, jakou český právní řád připouští. Studio/Společnost
zejména neručí za škodu, která vznikla členům v důsledku toho, že neplnili své povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito obchodními podmínkami, provozním řádem studia nebo pokyny jeho personálu. Každý člen plně odpovídá za svůj zdravotní stav;
jakákoli odpovědnost studia/společnosti za zdravotní stav člena se vylučuje. Studio/Společnost
dále zejména neručí za cennosti uložené na jiném než v k tomu určeném místě.


Reklamační řád (služby)


Za jaké vady poskytovaných služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou.Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou v případě, když odpovídá jejímu popisu na webu, je poskytnuta v dohodnutém termínu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů.
2. Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 1 měsíce od poskytnutí služby.
3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že vám byla služba poskytnuta vadně, máte zejména právo na bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby), přiměřenou slevu z ceny, odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy) a případně další práva uvedená na webu. Případní další práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste o vadě před poskytnutím služby věděli nebo jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných informací. Vady reklamujete bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu služby lze reklamovat nejpozději do 1 měsíce ode dne poskytnutí služby. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu služby sami způsobili.
5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady. Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

Запишитесь на пробное занятие
Связаться с нами:
Наши контакты
Мы в социальных сетях:
Na Moráni 360/3, 128 00 Nové Město